1. اعلام برنامه زمانبدی همایش
اعلام برنامه زمانبدی همایش
2. لیست مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
3. تمدید مهلت شرکت در مسابقه طراحی سیستم تهویه صنعتی
مهلت شرکت در مسابقه دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی تا 25-10-1389 تمدید شد.
4. اعلام چکیده مقاله های پذیرفته شده
چکیده مقاله های پذیرفته شده در دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی اعلام شد.
5. برگزاری دومین جلسه کمیته صنعت همایش
6. اولین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد.
7. اولین جلسه کمیته صنعت همایش برگزار شد.
8. برگزاری مسابقه طراحی یک سیستم تهویه صنعتی
9. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش
10. برگزاری اولین جلسه کمیته صنعت همایش