برگزاری مسابقه طراحی یک سیستم تهویه صنعتی
1389-06-06
برگزاری مسابقه طراحی یک سیستم تهویه صنعتی

مسابقه طراحی یک سیستم تهویه صنعتی برگزار خواهد شد. در جلسه شورای برگزاری همایش مورخ 6/6/89، مقرر شد تا مسابقه به عنوان یکی از برنامه های همایش در نظر گرفته شود. اطلاعات دقیق متعاقباً از طریق سایت همایش به اطلاع خواهد رسید.