برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1389-09-30
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1389-09-30
2,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1389-09-30
750,000 ریال
پس از تاریخ 1389-09-30
1,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1389-09-30
750,000 ریال
پس از تاریخ 1389-09-30
750,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.